Er det riktig med Nasjonalt skjenkestopp for restauranter?

Er det riktig med Nasjonalt skjenkestopp for restauranter?

Som Stortingsrepresentant er det mange saker som skal voteres over. Hver eneste sak berører vanlige folk. Sist torsdag, 6. januar var det flere saker som skulle stemmes over. En sak handlet om den nasjonale skjenkestoppen som ble vedtatt i desember – En skjenkestopp som kom grunnet den nye korona varianten Omikron.

Hvorfor ble Norge koronastengt igjen?

Det var ikke vond vilje som var årsaken til at regjeringen innførte ny nedstengning av Norge. Nedstengingen kom som en følge av at ingen visste hvilket omfang og konsekvenser den nye korona varianten og et nytt smitteutbrudd skulle få for befolkningen i Norge. Men er det riktig at et utested i Honningsvåg må innføre skjenkestopp i restauranter og barer når de ikke har smitte i Nordkapp kommune? Er det riktig at et skjenkested i Vardø må stenge kranene når, eller hvis, nærmeste utbrudd av korona er i Tromsø som ligger nærmere 900 kilometer fra Vardø? Ja, vi noen si, mens andre vil si nei. At vi ser forskjellig på det kom godt fram sist uke da både FRP og MDG foreslo en endring.

Primært to forslag skulle stemmes over. Frp sitt forslag var å «oppheve nasjonalt skjenkeforbud for restauranter.» MDG hadde formuleringen «oppheve den nasjonale skjenkestoppen for utelivsbransjen.»

Begge partiene tok utgangspunkt i at mange små og mellomstore bedrifter går konkurs, eller står i fare for å gå konkurs, fordi de ikke får selge alkohol – heller ikke øl eller vin til maten. Når kunder uteblir fra restauranten da blir det utfordringer i driften.

Så hva gjorde Pasientfokus?

Pasientfokus lytter til folket. For det er slik at når en bedrift sliter økonomisk kan det ofte føre til at både ledere og arbeidstakere blir psykisk utslitt eller syke. Derfor ringte vi opp kommuneoverlege(r) for å spørre om hvordan de så på at kommunene selv skulle få ansvaret med å stenge ned restauranter i kommunen ved smitteutbrudd. Legene sa at de kunne følge dagens nedstengning, men at de også kunne styre skjenketilbudet i kommunen. Problemet er hvem som skal stå ansvarlig hvis smitteutbruddet blir vanskelig å slå ned. Kan en kommune stå alene med ansvaret eller ikke?

Må hele Norge behandles likt – eller kan kommune selv bestemme om restauranter skal ha åpen eller ikke?

Hva sier bransjen? Der var det delte meninger. Det kom tydelig fram at det var tøffe økonomiske tider, men at det var greit med et nasjonalt ansvar. Fordi? «Folk forflytter seg raskt mellom landsdeler og mellom byen og bygda. Da forflytter også smitten seg raskt fra byer med smitte til byer og bygder uten smitte.» – og videre: «men regjeringen må gi oss økonomisk kompensasjon så vi ikke går konkurs.» Andre pekte på at de ikke hadde smitte i sin by – og at det var helt «djevelsk» at de måtte gå konkurs fordi det var smitte i Hammerfest og Alta. Problemet er hvis smitten kommer – har vi folk nok til å stoppe den raskt nok?

Det vanskelige valget – hva skal vi som har Pasientfokus stemme?

Illbilde: av ho Tiril.

Avstemmingen om å stoppe skjenkeforbudet skjedde den 6. januar. Den 14. januar kommer regjeringen med eventuelle endringer. Det vil si åtte dager etter avstemmingen. Ville åtte dagers skjenkestopp være den utløsende faktor for at bedrifter gikk konkurs? Det andre var: Hvilke følger vil et smitteutbrudd få for de som arbeider på sykehus og omsorgssentre og som skal ivareta pasientenes behov for pleie og omsorg ved et smitteutbrudd? Hva mener for eksempel sykepleiere?

Var Pasientfokus med på å oppheve skjenkestoppen?

Det er fint å ha en telefon tilgjengelig. Så da ringte vi rundt – også til sykepleiere. Rådet vi fikk var: «Vi holder på å jobbe oss i hjel. Vi har stått på i snart to år. Vi har smitte rundt oss hele dagen, går hjem til våre barn og våre eldre – og må leve tilnærmet isolert på fritiden. Ikke en gang en klem kan vi gi.» En sa: «Jeg klarer ikke et utbrudd til. Da må jeg slutte som sykepleier.» En annen sa: » Jeg tørr ikke tenke over hva vi står i – for da knekker jeg sammen.» Svar som disse gjorde at Pasientfokus stemte mot Frp og MDG sine forslag om å oppheve skjenkestoppen. For hvis helsepersonell blir syke og systemet kneler – da får vi virkelige problemer i vårt land. Men noe må endres – og det raskt.

Hva er årsaken til dagens kraftige reguleringer av folks frihet?

En av årsaken er at vi har for få leger, sykepleiere og annet helsepersonell i Norge. Mange sykepleiere slutter for eksempel fordi de personlige omkostningene ikke svarer til den lønna de får eller den fritiden de burde fått. Det er viktig å være klar over at i 1980 var det 22000 sengeplasser for somatiske, kroppslige, sykdommer ved Norske sykehus. i 2018 var sengekapasitet redusert til under 11000 sengeplasser. I samme tidsrom økte befolkningen i Norge med godt over en million mennesker. Helseforetaksmodellen som ble innført i 2001 har ikke ivaretatt sykepleiere, hjelpepleiere, jordmødres behov for hele stillinger.

Foreløpig konklusjon 1:

Det er ikke fritt for at mangel på fagfolk ved norske sykehus er driveren, motoren, for de strenge reglene vi har for blant annet resturantbransjen nu når pandemien fortsatt herjer i vårt land. Vi har sykepleiere, jordmødre, hjelpepleiere og leger i Norge som har valgt andre yrker – fordi deres arbeidssituasjon ved norske sykehus og helseinstitusjoner var med på å redusere deres livskvalitet. Mangel på fagfolk innen helse er den norske akilleshælen.

Om det er riktig med nasjonal skjenkestopp i Norge?

Men den erfaringen vi har til nu: I dagens situasjon med manglende sykepleiere er det forståelig at det ble slik da beslutningen ble tatt. Men noe må gjøres slik at det blir attraktivt for helsepersonell å vende tilbake til sine tidligere yrker. Det er et ansvar regjering og Storting må ta. Pasientfokus støtter sykepleiere og annet helsepersonell – uten dem blir det vanskeligere å være pasient. I Finnmark må det for eksempel være fire faste sykepleierutdanninger, Kautokeino, Alta, Hammerfest og Kirkenes, slik at vi sikrer distriktet for fremtidens behov for sykepleiere.

Men for ettertiden må Regjeringen ta hensyn til at Norge er et langstrakt land. Hvis det er smitteutbrudd i Kristiansand – er det da riktig at restauranten i Vardø, Honningsvåg, Fauske eller også må stenge ned? Det kommer flere pandemier – det er viktig å finne gode løsninger for fremtidens problemer.

Hovedbilde: lastet ned som gratis tegning på Infobilder internett.

https://www.an.no/debatt/politikk/arbeiderpartiet/hvem-har-gjort-syke-mennesker-til-en-vare-pa-linje-med-skruer-fyrstikker-eller-spiker/o/5-4-776100