Hvorfor stemte Pasientfokus nei til rusreformen?

Hvorfor stemte Pasientfokus nei til rusreformen?

Denne uken stemte Stortinget over rusreformen. Det er mange som følger med på hvordan jeg, som representant for Pasientfokus stemmer på Stortinget.  Det er demokratiets styrke!  En rusreform skal være kortreist!

Dere som kjenner Pasientfokus vet at vi jobber grundig. Pasientfokusteamet har også i rusreformen jobbet med denne saken fordi en en rusreform MÅ fungere over hele landet – også i distriktene- fra første dag.  Den rusreformen som lå på bordet vektla ikke distriktenes utfordringer – derfor måtte jeg stemme mot DENNE rusreformen. SÅ må vi bruke styrke til å bidra til at den neste ivaretar distriktene. Men da må mye på plass.

I forbindelse med behandlingen på Stortinget gav jeg en begrunnelse for hvorfor Pasientfokus stemte nei til rusreformen slik den lå på bordet. I dag deler jeg talen(e) med deg. For det var to taler, som jeg har satt sammen til en. Hvis du hører talen er det noen nyanser, men her er mitt manus.

President:

Alle temaer vi i Helse- og omsorgskomiteen jobber med påvirker folks hverdag.  Rusreformen handler om mennesker og deres rett til verdige liv. Det handler om konsekvenser både for brukere, men også for deres familier. Spørsmålene er mange –  blant annet hvem er det rusreform skal tjene? 

For å få best mulig forståelse for hvordan rusreformen skal utformes har Pasientfokusteamet de siste månene prioritert å gjennomføre mange samtaler med rusavhengige i Finnmark og i Nord-Norge, her i Oslo og deres familier, behandlere og andre fagfolk. 

Vi forstår at dagens problemer med behandling av rusavhengige trenger nye løsninger. Hvor flerkulturell forståelse om brukere må være en del av løsninger for en rusreform.  Slik rusreformen nå foreligger kan den få store skjevheter i behandlingen av de avhengige som bor i de store byene versus  de som bor i distriktskommunene.

I forslaget heter det at politiet kan pålegge en person til å møte hos rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen.  Men hvem skal den avhengige møte når rådgiveren ikke finnes i kommunen? Det må vi få en avklaring på.

Ser vi til Norges nordligste fylke, til nordområdet Finnmark, så er vi som kommer der i fra flerkulturell.  Vi er nordmenn, samer, kvener, finner og Finnmarkinger pluss folk fra mange andre nasjonaliteter. Vi bor i Norges største fylke – og det at vi er få i antall blir brukt i mot oss når det gjelder helsetilbud. I Finnmark handler rusbehandlingen om det flerkulturelle Finnmark – hvor blant annet samiske og kvenske ruspasienter har andre utfordringer i møte med et behandlingstilbud ofte mangler kultur- og språkforståelse.  Det kan fort føre til tilbakefall og mer rus.  Det må tas hensyn til i rusreformen.

Pasientfokus har også drøftet spørsmål om brukerdoser med ulike rusavhengige. Svaret fra de fleste har vært at brukerdosene hjelper de som ikke har overskudd til å slutte med rus. Det er noe vi skal ta på alvor. MEN – Flere viser bekymring over at unge mennesker som nylig er introdusert for rus fort kan bli de som frakter dop, som om det var deres brukerdoser, mot betaling mellom selgere og brukere.  Det sorte økonomiske rusmarkedet kan få en ny transportkanal.  Hvordan løser vi dette? Det må vi har svar på før en ny reform vedtas.

President: Jeg innrømmer at det ikke er en enkel sak å være med på å gjøre beslutninger som får en direkte konsekvens for folks liv.

Når Pasientfokus i dag stemmer nei til forslag til denne rusreformen baserer vi vår beslutning på samtalene som vi har hatt med rusavhengige, familier, behandlere, psykologspesialister og så videre.  

Det må ikke herske tvil: Vi i Pasientfokus ønsker at færre skal bli rusavhengige. Vi ønsker at flere rusavhengige skal slutte med rus – og at alle rusavhengige skal få all den hjelpen de trenger til å leve et rusfritt liv.   Når vi har klart det – da er vi på vei til å få en vellykket rusreform.

Alle beslutninger vi gjør i denne sak har altså en konsekvens for det enkelte menneske. Vi skal hjelpe folk til å leve – ikke til å dø.

President: Innspill fra rusavhengige i nord er flere og det er viktig at vi tar de oppfordringene de gir oss på alvor. Jeg har derfor med en liste med noen punkter rusavhengige og deres familier mener er viktig å få på plass. En rusreform må blant annet handle om

  1. Forebygging som hindrer at ungdom begynner med rus.
  2. Omsorg under tidsperioden med aktiv rusbruk.
  3. Gratis tannbehandling til narkomane – helt uten knussel.
  4. Lavterskel til behandling og oppfølgingsopphold i institusjon må innføres på lavest mulig nivå – og være ubyråkratisk.
  5. Et sterkere ettervern – over flere år – ikke bare en behandling på tre måneder til ett år.  Det må være den enkeltes behov som ivaretas. Og hjelp må gis så lenge det er behov for det.
  6. Mange rusavhengige er nedsyltet i gjeld.  Derfor er det viktig å gi sykepleiere, sosionomer og andre behandlere et tilbud om en betalt etterutdanning innenfor personlige økonomi. På den måten kan de hjelpe rusavhengige til å komme seg ut av en økonomisk hengemyr.
  7. Jobb og et plass å bo må være på plass når den rusavhengige er ferdig med behandlingen.

Sist, men svært viktig: Flere av de vi i Pasientfokus har snakket med viser til en brutalitet mange i politiet viser når de gjennomfører razziaer i hjemmet til rusavhengige.  Her MÅ PRAKSIS endres! Det betyr at politiet må komme fram med en plan om hvordan de har tenkt å gjøre nettopp det – endre praksis – før en ny rusreform legges fram.

President – Målet med samtaler vi har hatt denne vinteren har vært å se helheten. En ny rusreform vil tvinge seg fram.  Vi i Pasientfokus ser fram til å jobbe videre med rusproblematikken til beste for de som er berørt – både de som bor i byene og ikke minst for de som bor i distriktene. Pasientfokus sier JA til rusomsorg – ikke straff, men vi har altså en jobb å gjøre – og den jobben må gjøres grundig før en ny rusreform skal til behandling i denne sal – og vi utfordrer helseministeren til å ta denne tilbakemeldingen med seg i det videre arbeidet.»

Pasientfokus og mitt mål er at saker som kommer opp på Stortinget skal ha en helt klar distriktsprofil. Rusreformen – slik den forelå – var en rusreform som passer i byene – ikke i distriktene. En rusreform skal være kortreist.

Etterord: Dette er to taler satt sammen til en – slik mitt manus var.